SMMM Sorumluluk Sigortası

3568 sayılı yasa  kapsamında meslek mensubunun hizmetini yerine getirmemesi ve mesleki hizmet ifa edilirken yapılan hata ve ihmaller nedeniyle üçüncü kişiler tarafından meslek mensubundan istenebilecek  tazminatları, meslek mensubu adına karşılayan bir güvencedir.

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kanunen yapmakla yükümlü oldukları iş ve işlemleri yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle karşılaşabileceği tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan sorumluluk sigortasıdır.

             Meslek mensubu, Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili kanuni düzenlemelere göre işlemler ve benzeri işlerin, ilgili belgelerini düzenlemekle yükümlüdür.

             Sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları ile sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi, vergi ziya i cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı teminat altındadır.

             Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden ihmal, unutma ve hatalarının sonucu olarak; geçmiş 5 yıl veya gelecek 5 yıl içinde poliçe döneminde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumlarında mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat altına alır.

Her sigorta şirketinin teminatları, Farklılıklar göstermektedir;
 • Talep esaslı; Geçmişe dönük 5 yıl teminat sağlayarak, yenilendiği sürece alanını daraltmayan ‘’Tazminat esaslı’’ poliçeler, 

             Sigortalının, mesleki faaliyeti ifa ederken; talep esaslı poliçelerde başlangıç tarihin 5 (beş) yıl öncesi veya poliçe dönemi içerisinde yaptığı hata nedeniyle poliçe dönemi içerisinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri teminat altındadır. Poliçe dönemi bittiğinde yenilenmedi ise sonradan gelebilecek tazminat talepleri karşılanmamaktadır. 

           Sigortalının poliçe döneminden önce farkında olduğu, bildiği hatalar ve henüz TEBLİĞ EDİLMEYEN cezalar, kesilen POLİÇE DÖNEMİNDE Tebliğ edilmiş dahi olsa Teminat kapsamı dışındadır.

 • Olay Esaslı; Sigortalı olunan yılların hatalarını  kapsayan ve gelecek 5 yıl içinde ortaya çıkan tazminat taleplerini karşılar.
          Meslek poliçesinin Avantajları;
 • Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.
 • Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi SMMM büroları için de yapılabilmektedir.
 • Tüm savunma masrafları alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.
 • Muafiyetlerin sabit olması, hasar başına koasürans uygulamasının olmaması
 • Müteselsil Sorumluluk Gereği ödenmesi gereken Vergi, SSK Primi, Gecikme Zammı, idari para cezası, Pişmanlık Zammı, Özel Usulsüzlük Cezası, Usulsüzlük Cezası, Gecikme Faizleri teminat altındadır.
 • SGK Aylık Prim Hizmet Belgesinin verilmesinin unutulmasından, Normal işyerlerinde işçi giriş ve çıkışlarının unutulmasından,   İşyeri Bildirgesinin verilmesinin unutulmasından, SGK Müfettişlerince yapılan teftişlerde kayıt geçersizliğinden ,  vs. kaynaklanan İdari Para cezaları teminat altındadır.
 • Beyannameleri vermeyi unutmaktan, Kayıtların Tekdüzen Hesap Planına uymamasından vs. kaynaklanan, Özel Usulsüzlük, Usulsüzlük Cezası, Vergi  Ziya-ı Cezası teminat kapsamındadır.
          Kayıp Belgeler Teminatı;

            Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri ile gelebilecek vergi cezalarını karşılar.

          Yargılama Giderleri Teminatı;

           Toplam sorumluluk sınırının %10’una kadar sigortalıya karşı başlatılan herhangi bir davanın soruşturulması, buna karşı savunma yapılması, çözümlenmesi veya itirazda bulunulması ile ilgili olarak sigortalı tarafından veya sigortalı namına yapılan tüm makul ücret, masraf ve giderleri içermektedir.

          Ek Bildirim Süre Teminatı;

           Talep esaslı poliçelerde, Sigortacı tarafından poliçenin iptal edilmesi veya yenilenmemesi durumunda, poliçe iptali veya sona erme tarihinden sonra 30 günlük bir süre boyunca, sigortalıya karşı yapılan teminat kapsamındaki zararın oluşumu itibarıyla, ilk talep ile bildirimde bulunma hakkı olacaktır.

          İş Kazası Bildirgesi;

             İş kazası bildirgesinin zamanında verilmemesi ya da hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir.(İşveren, iş yerinde meydana gelen iş kazasını ya da meslek hastalığını en geç iki iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek ile yükümlüdür. Sigortalı SMMM, her ne kadar yasal olarak sorumlu değilse bile bazı durumlarda işveren yerine bu işlere bakabilmektedir. Yasal olarak işverenin kendi sorumluluğunda olan bir durum olması sebebiyle bu tür durumlar istisna bırakılmıştır.)

            Diğer Hususlar;
 • Sigortalının ortağı olduğu, yönetiminde görev aldığı şirket veya 1.derece aile yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) ait şirketler, Sorumluluk Sigortaları kapsamında kanunen 3 ŞAHIS sayılamadıklarından dolayı, poliçenin teminatından yararlanamazlar. ( Ticari kar ortaklığı veya aile şirketi olan mükellefleri sigortalının başka meslektaşlarına devretmesi gerekir. )
 • Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir.
 • Yetkili mahkemeler T.C. mahkemeleridir.
 • 250.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (Net prim ve muafiyet farklılık gösterebilecektir.)
 • Talep esaslı poliçelerde, 3 yıl mesleki sorumluluk sigorta poliçesi satın almış işi bırakma veya emeklilik durumunuzda; Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçenizi yenileyerek, sizi korumaya devam etmektedir.
 • Hasara konu olan işlem ile ilgili olarak mükellef tarafından yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapıldığına dair evrak kopyası (üzerinde tarih ibaresinin yer aldığı faks, e-posta veya güncel tutulan evrak teslim defteri zorunluluğu söz konusu olacaktır. (örnek; iş kazası ve işçi giriş çıkış bildirgeleri vs.)
 • SGK hasarları için: İş yeri bildirgesi, işe giriş-çıkış bildirimlerinin sigortalı SMMM’ye nasıl yapıldığını gösterir evrak. (İletişimin yazılı belge sunumu)
          Hasarda istenilen belgeler;
 • Hasara konu olan işlem ile ilgili, sigortalı ve mükellefinin detaylı beyanı, vergi levhası ve imza sirküleri;
 • Sigortalı ile hasara konu mükellef arasında yapılmış olan Sözleşme, meslek mensubunca hizmet karşılığı kesilen hizmet faturası;
 • Hatalı kayıt yapılan veya unutulan evrak ya da faturalar ile hatalı kaydın işlendiği tüm defterlerin kopyası, Cezaya konu olan resmi makamlar tarafından tebliğ edilen dilekçeler, dava sonucunu bildirir mahkeme kararı, Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği, imza ya da kaşe/imzalı beyan
 • Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair “ödeme makbuzları”; ve ödeme sigortalıya yapılacak ise mükellefin vereceği muvafakatname kopyası
 • Aylık prim ve hizmet bildirgeleri ile ilgili hasarlarda: Kanuni süresinden sonra verilen kurumca onaylı aylık prim ve hizmet bildirge kopyaları.
         Hasar ödemeleri; 

           Acenteliğimizin 0850 515 0850 numaralı telefonuna haberdar edilerek hasar süreci başlar. Sigorta Şirketi tarafından hasara konu eksper raporu ve tüm evrakların hasar servisine teslim edilmesini(mail yoluyla) müteakip hukuki ve olağandışı bir incelemenin gerekmediği durumlarda 15 iş günü içerisinde hasar talebiniz incelenecek ve ödeme kararı verilmesi durumunda takip eden 7 iş günü içerinde ödeme belirtilen hesaba yapılacaktır.

Mali müşavirlik mesleki sorumluluk sigortalarının verdiği güvence çeşitleri, kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar ve buna benzer birçok konuda acenteliğimizden danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.

HASAR ANINDA SİZİNLEYİZ;

HASARDA 0850 515 0850 TELEFONUMUZDAN ARAYIN, YARDIMCI OLALIM.