YMM Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası; Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının, hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.

                 Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının yapmış olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır

                Yeminli mali müşavirin yaptığı tasdik işleminde, verginin doğru olmamasıyla ilgili ihmal ve kusuru ya da katkısı varsa yani illiyet bağı mevcut ise mükellefle birlikte sorumlu tutulmaktadır.

                 Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şekilde sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

                 Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden ihmal, unutma ve hatalarının sonucu olarak; poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumlarında mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat altına alır.

                Mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları, vergi ziyai cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi, vergi ziyai cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı teminat altına alınmaktadır.

Yeminli mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası şu sayılan durumları kapsam dışında tutar ve ortaya çıkan zararı ödemez:

  • Yeminli mali müşavirlerin etik olmayan davranışları yüzünden doğan zararlar
  • Yeminli mali müşavirlerin kasıtlı hareketleri yüzünden doğan zararlar
  • Yeminli mali müşavirlerin işlerini yaparken alkol gibi maddelerin etkisi altında bulundukları için doğan zararlar

             YARGI BENZERİ MASRAFLAR: YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10 ek prim alınması ile birlikte “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” teminatını almak mümkündür. 

               Bu teminat ile birlikte YMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikâyetin YMM adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar max. 100.000TL olmak üzere mesleki sorumluluk limitinin %10’u ile teminat altında olacaktır.

               YMM meslek mensupları için en büyük risklerden biri “mühürlerinin geri alınması”dır. Yönetmelik YMM’ye verilen kararlar ile ilgili olarak 30 gün yargısal olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Bu teminat ile YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmediği yönündeki tüm savunmaları, masraflar teminat altındadır. 

               ANCAK, ilgili hukuksal süreçler sonunda, YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek bir fiili gerçekleştirdiği tespit edilirse, “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” altında verilen tutarlar, YMM’den geri talep edilecektir, zira kanunen suç teşkil eden bir durum için hiçbir mesleki sorumluluk poliçesi teminat vermemektedir.

            Ek primsiz ve koşulsuz 5 yıl uzatılan bildirim süresi;

            5 yıl geriye yürürlük + 5 yıl uzatılan bildirim süresi teminatı: Meslek mensubunun faaliyetlerini ifa ederken, bilgisi dâhilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde veya poliçe döneminde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.(Sigorta şirketlerinde teminat sürelerinde farklılıklar olabilir)         

             YMM’lerin çeşitli tasdik işlemleriyle ilgili müteselsil sorumlulukları vardır. 3568 sayılı yasanın 12. maddesinde düzenlenen YMM’ lerin tasdikten doğan müteselsil sorumluluğuna dair ; “Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

             YMM sorumluluk sigortalarının, kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar ve buna benzer birçok konuda acenteliğimizden danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.

 HASAR ANINDA SİZİNLEYİZ;

 HASARDA 0850 515 0850 TELEFONUMUZDAN ARAYIN, YARDIMCI OLALIM.